2014-01-27

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında yeni kitab

Bu yaxınlarda Moskvanın "Maska" nəşriyyatı tarix elmləridoktoru, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcıelmi işçisi Aydın Balayevin "Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.Yad ellərdə. 1922-1943" kitabını nəşr edib.

M.Rəsulzadənin130 illik yubileyinə ithaf olunmuş əsərin elmi redaktoru Paris İctimai Elmlər Araşdırmaları Ali Məktəbinin doktoru Georgi Mamulia, rəyçisi İzmir Ege Universitetinin professoru YavuzAkpınardır.264 səhifəlik bu sanballı kitab Moskvada yaşayandəyərli yurddaşımız, görkəmli diplomat Ramiz Abutalıbovunxeyir-duası ilə işıq üzü görüb. Son illərdə müxtəlif ölkələrin arxivlərində üzə çıxarılan və elmidövriyyəyə ilk dəfə buraxılan tarixi sənədlərə söykənmişmüəllif kitabda görkəmli siyasi xadim Məhəmməd ƏminRəsulzadənin 1922-1943-cü illərdə qürbətdə keçirdiyi ən ağırmühacirət dönəmindəki fəaliyyətini yeni meyarlarladəyərləndirir.

Tədqiqatda Rəsulzadənin Azərbaycan siyasimühacirətinin təşkilati qurumlarını yaratmaq uğrunda ilkaddımlarından tutmuş onun Prometey hərəkatında bütünQafqaz mühacirətinin liderlərindən biri kimi fəal iştirakınadək olan mühacirlik dövrünün müxtəlif mərhələləri əhatə olunub.

Kitabda Rəsulzadə ilə Azərbaycan və Qafqaz mühacirətinin müxtəlif nümayəndələri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə müşahidəedilən gərginliklərə, Azərbaycan və Qafqaz mühacirətinin siyasi birliyinin yaradılması yolunda onun təşəbbüslərininişıqlandırılmasına, eləcə də bolşevik rejimi ilə çarpışmaqda olan Sovet imperiyasının hüquqsuz xalqlarının vahid cəbhədə çıxışetməsi uğrunda yorulmaz mübarizəsinə xüsusi diqqət yetirilib.

Əsər həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin həyatını, həm də Azərbaycan siyasi mühacirətinin tarixini öyrənmək istəyənlər üçündəyərli örnəkdir.


 Firəngiz AĞALAR

-------------------------
qaynaq - 525-ci qezet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder