2010-12-06

M.Ə. Rəsulzadənin Parlamentinin Açılışında nitqi

Möhtərəm mə"buslar (deputatlar , millət vəkilləri!) !
   Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk məclisi - məbusanını açmaq yum səadəti, siz möhtərəm mə"busları təbrik etmək şərəfinin öhdəmə  düşməsi  ilə  müftəxərəm (fəxr edirəm),əfəndilər (alqışlar). Rusiyada  zühur edən inqilabi - kəbir digər həqiqətlər arasında bir həqiqəti - bahirəni dəxi  elan etmişdi.Bu həqiqət millətlərin həqqi-hürriyyət və istiqlalları  idi.Rusiya inqilabı təbiətində  mövcud olan ruha sadiq qalaraq təbii yolu ilə inkişaf etsəydi, millətlərin hüququnu təmin ilə muxatriyyətlərdən mütəşəkkil azad və  demokratik bir Rusiyanı bir an əvvəl tə"sisedəcəkdi.O vaxt təbii idi ki, Rusiyada yaşayan müsəlmanların da həyati -siyasiləri, digər məhkum millətlərlə bərabər, başqa bir təriqdə (yolda) cərəyan edəcəkdi.Millətlər kendi (öz) müqəddəratlarının tə"yinini  pək cəmimani bir  surətdə Rusiya məclisi - müəssisanından gizlədilər.Fəqət Rusiyada  inqilab  və demokratizm namına zühur edən mə"kus (mürtəce) bir istibdad nə gibi (kimi) xarabalıqlar yaratdığını bilirsiniz.İnqilab namına hökmfərma olan anarşi və millətlərin hüquqi-elanından sonra yeridilən qatı mərkəziyyətçilik Zaqafqaziya millətlərini  kəndi başlarının çarəsinə baxmağa  sövq  etdi.Zaqafqaziyadan Rusiya məclisi - müəssisanına intixab olunan məbuslar kəndilərini vəkil  edən camaatın hüququnu Zaqafqaziya "seymini" təşkil və  onu istiqlalını emməkdə  gördülər.     


       Eyni məntiq nəhayət Azərbaycan əhalisi tərəfindən  seçilən vəkillərin şurayi-milli təşkilinə sövq,bu şurayi - milli  Azərbaycanın istiqlalını  ela etmək zəruriyyəti qarşısında qaldı.Azərbaycan İstiqlalı elan olundu (alqışlar)
Bu gün əqəliyyət (azlıq) təşkil edən millətlərin nümayəndələri ilə qəzaların yeni nümayəndələri də"vət olunmaq üzrə iştə bu məclis təşəkkül edilmişdir.Bu, məclis seçki üsulu ilə toplanacaq  Azərbaycan məclisi-müəssisanı toplayıncaya qədər məmləkətimizin  sahibi olacaq.Burada Azərbaycanda bulunan bütün millətlərin, təbəqələrin  və müxtəlif  cərəyanların nümayəndəri  olduğundan bu məclis vətənimizi  tamamıylə  təmsil  edə  bilər.
      Əfəndilər, bilirsiniz ki, bizim Rusiya camaatına qarşı heç bir ədavət və  nifrətimiz yoxdur.Bezar olduğumuz Rusiya, çarizim Rusiyası istibdadır.Rusiyaya  nifrətimiz Rusiya istibdadı  altında inləyən Rusiya camaatınanifrət demək deyildir.Bizcə mənfurolan Rusiya , millətləri  əzən və  hüquqlarını verməyən rəsmi Rusiyadır.Hər  millət hürr və  müstəqil olmalıdır, hürr olduqdan sonra millətlərlə urək istədiyi kibi əğdi-ittifaq etməlidir (ittifaq  girməlidir).Bütün dünya millətlərinin bir "cəmiyyəti-əğvam" (millətlər cəmiyyəti) vücudə gətirməsi  bizim ən müəzziz (əziz) fikirlərimizdəndir.Bu "fedarosyan" cəbrlə  deyil, təbii bir meyl və arzu  ilə hasil olmalıdır. (alqışlar).
    Ərz edim ki, biz Rusya camaatının da düçar olduğu fəlakətdən qurtulmasını ürəkdən istəriz.Biz  Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız.Çünki Qafqasya dağlarının şimalında təşəkkül edən müstəbid vətəcavüzkar bir hökümətə biz laqeyd  qala bilməriz(alqışlar).Biz  Rusiyanın səadətini istəriz, Rusiya səadətini sevəriz.Fəqət kəndi istiqlalımızı da əziz tutarız. (alqışlar).Cəbrlə qəbul edilən bir  şeydə qətiyyən səadət olamaz, çünki səadət hürriyyət və istiqlaldadır.
     İştə bunun üçün, əfəndilər, müstəqil Azərbaycanı təmsil o  üç boyalı  bayrağı şurayi-milli qaldırmış, türk hürriyyəti,islam mədəniyyəti və müasir  əfkari-əhraranəsini (azadlıq ideyalarını, demokratik fikri) təmsil  edən bu üç  boyalı bayraq daimən başlarımızın üstündə ehtezaz edəcəkdir (dalğalanacaqdır) (məbuslar yerlərindən qalxıyor,şiddətli alqışlar mədid  bir sürətdə  davam  ediyor)
      Bən buna iman ediyorum.Bənim bu imanımı millətlərin qəlbində doğmuş olan əməl günəşi işıqlandırıyor.Bu günəş bir daha oful etməyəcək (sönməyəcək), bən vicdani - bəşəriyyətə  inanıyorum.Milliyonlarla insan bahasına  vicdani-bəşər  qazandığı həqiqətləri asanlıqla əlindən  verəməz."Cəmiyyəti-əğvam" fikri bu gün hər  kəscə qəbul edilmiş bir fikirdir.Bu buna ümid veriyor.Qüvvətlə  inanıyorum ki, artıq öldürmək millətin hüququnu paymali-zəval etmək qətiyyən mümkün deyildirQaliblər də, məğlublar da millətlərin hüququ təslim edilməlidir deyirlər (alqışlar). Yaxında açılacaq  cülhi-ümumi konqresdə bu fikir qətiyyən hakim olacaq.Bu gün  əhvala (vəziyyətə) hakim olanlar müttəfiqlərdir.İngilis, Amerika,  Fransa dövlətlərində bayraqlarında millətlər təmin hüququ və "cəmiyyəti - əğvam" şüarı yazılıbdır.Dövlətlərin Baküdə bulunan nümayəndələri naminə genral Tomson Qafqasya  məsələlərinin sulhi-ümumi konqresində həll olunacağını rəsmən e"lan etmişdir.
    Biz  azərbaycanlılar bütün mövcudiyyətimizlə kəndi  müqəddaratımızı, kəndi istiqlalımızı müdafiyə və mühafizədə  israr  edər,  səbat və  mətanət göstərirsək, heç şübhəsiz ki,Azərbaycan Cümhuriyyəti  paydar olur.Fəqıt bunu üçün təkrar ediyorum səbat, mətanət,fədakarlq istər.İstər ki, biz kındimizin istiqlalə layiq olduğumuzu isbat edəlim.Bu oldumu sizi təmin ediyorum ki, kimsə haqqımızı təslim  etməmək cəsarətində bulunamaz.Hankı  vicdandır ki,istiqlalı istəyən və ona ləyaqətini isbat edən bir milləti qəhr etsin? (alqışlar)
     Əfəndilər! Biz Qafqasya əğvamı ruhunda hır zaman hürriyyət fikrinin müməssili (təmsilçisi) olan "Promete" Qafqasya dağlarında zəncirbənd  edilmişdi.O daimi  zəncirlərini  qırmaq təşəbbüsündə idi."Promete"nin ruhu bütün qafqasyanın bütün millətlərində  vardır.Qafqasya millətlərinin istiqlalı və bərabərlikdə müstəqil olaraq  yaşamaları  bir xəyali-bə"id (uzaq  xəyal) deyildir.Qardaş millətimiz olan Şimali  Qafqasya,qapı bir qonşumuz ermənılər, münasibəti  düstanəmiz bütün cüziyata rəğmən daimən səmimiqalan gürcülər, bizə bir çox mədəni xidmətləri toxunmuş rus camaaatının mühüm bir qismi ilə  ələ-ələ  verərək  biz Qafqasyanının müqəddaratını bu qət"e (bölgə) üzərində yaşayan millətlıərin arzusu  vəchilə təmin edə biləriz (sürəkli  alqışlar, diplomasi  lojalarına müraciətlə təkrar  alqışlar).
      Əfəndilər,  bən buraya qədər sizə ümidli sözlər söylədim.Buna  iman ediyorum.Fəqət  nəzərinizi əhvalın ağırlığına dəxi cəlb etməzsəm, vəzifəmi hüsn ifa etməmiş deməkdir.Zaman ağır gedəcəyimiz yol çoxtikanlı və arızalıdır.İlləridə  bir çox müşkülat və maneələri dəxi  gözə almalıyız.Bu maneəli  yoları keçmək və sərmənizili - məğcudə irmık üçün siz, məbus əfəndilər, bir çox fədakarlıqlar ibraz etməli , (göstərməli ) təmsil etdiyiniz millətə səbat, mətanət göstərmək üzrəbir nümuneyi - əmsal  təşkil  etməlisiniz.Bu nümuneyi göstərəcək iqtidar və iste"dada malik  oldunuzsa, yolun yarısı gedilmiş deməkdir.
      Əvət, əfəndilər, bu gün firqə ehtirasları, şəxsi - qərəzləri və  bütün bu kimi  Vətən və millət qayəsi qarşısında sofla qalan qərəzlər atılmalı,Vətən qayğısı və millət duyğusu  hər şeydən yüksək tutulmalıdır (sürəkli alqışlar).
       Əfəndilər, bu gün Azərbaycanın paytaxtında məclisi - mə"busan ittifaqındayız (açılışındayıq).Azərbaycan bir  atəş  mənbəyidir.Vətənimiz hər zaman sinısində bir atəşi-müqəddəs bəsləməlidir.Bu atəş əski zamanlardan bəri həqiqətpərəstlərə rəhbər, bir şöleyi ümid və iman  təşkil  eləməlidir.O atəş ki, bu gün də sərvət və saman (dövlət) səbəbi  və baisi-təməddündür.(mədəniyyətdir).Milyonlarla ürəyi bu atəş əbədiyyən sönməz bir mə"şəl  təşkil edibdə hürriyyətvə istiqlalə doğru getdiyimiz maneəli yoları işıqlandırsın!(sürəkli və mədidalqışlar)
 


qaynaq - resulzade.org (Mötərizədə verilmiş izahlar Nəsib Nəsibliyə aidir).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder